Advokát radí: Kdo je účastníkem stavebního řízení a co zmůže

Intenzivní, nikdy nekončící výstavba je údělem, se kterým se člověk městský, tedy každá lidská bytost žijící v urbanizované oblasti musí, ač zpravidla velmi nerad, zkrátka smířit. Jaké máte možnosti ovlivnit stavby plánované ve vašem sousedství?

(Zdroj: shutterstock.com)

V ideálním světě alespoň probíhá tato výstavba v souladu s platným územním plánem, při respektování obecně závazných předpisů, zejména pak vyhlášky o technických požadavcích na stavby (v Hlavním městě Praze pak Pražských stavebních předpisů), a to s důrazem na ochranu práv třetích osob. V popisovaném ideálním světě nad dodržováním těchto předpisů bdí moudrý stavební úřad, kterému především není třeba jeho povinnosti opakovaně připomínat desítkami podání často obskurních spolků podezřelých názvů a zpravidla diskutabilních cílů.

Lze tedy vůbec výstavbě bránit?

Pokud však právě vy nežijete v popisovaném ideálním světě, máte řadu možností, jak ovlivnit proces rozhodování v územním řízení. Jedná se o to řízení, ve kterém dochází k umístění stavby, a jde tak o rozhodující okamžik, ve kterém se rozhoduje, zda a jaká stavba bude na určitém pozemku stát.

Mezi tyto možnosti patří například podání petice, založení spolku, jehož hlavní cíl je ochrana přírody a krajiny v daném území nebo podávání připomínek veřejnosti v územním řízení. Nejširší oprávnění máte však v řízení jako jeho účastník. Účastník řízení se na rozdíl od spolku účastní všech územních řízení (když spolky se mohou účastnit jen těch řízení, ve kterých se povoluje záměr představující zásah do přírody a krajiny), na rozdíl od veřejnosti podávající připomínky má zejména právo podávat řádné a mimořádné opravné prostředky proti vydaným rozhodnutím a jiným opatřením stavebního úřadu.

Kdo je účastníkem řízení

Máte-li tedy pocit, že plánovaným záměrem může být vaše vlastnické nebo jiné věcné právo k sousední stavbě anebo sousednímu pozemku nebo stavbě na něm územním rozhodnutím přímo dotčeno (tak, jak předpokládá ust. § 85 odst. 2 písm. b/ zák. č.: č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, dále jen „stavební zákon“, a pokud s vámi stavební úřad přesto nejedná jako s účastníkem, pak máte v prvé řadě právo stavebnímu úřadu oznámit, že jste účastníkem předmětného řízení. Účastníky řízení jsou přitom také ti sousedé, u kterých je evidentní, že i přes neexistenci společné hranice se stavebníkem mohou být jejich práva dotčena.

Kdo je účastníkem řízení je vždy věcí individuálního posouzení stavebním úřadem. Platí však, že dle s ust. § 28 odst. 1 správního řádu bude za účastníka v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá stavební úřad usnesení, které se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno.

Pro úplnost je v této souvislosti potřeba upozornit na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 8/2008 – 39, v němž Nejvyšší správní soud konstatoval, že usnesení o tom, zda osoba tvrdící své účastenství je účastníkem řízení či nikoli, není správní orgán povinen vydávat pouze v případech, kdy není pochybností o tom, že tato osoba účastníkem řízení není. V takovém případě stačí, pokud o tom správní orgán vyrozumí tuto osobu neformálním sdělením.

Nejvyšší správní soud uvedl, že dostatečným projevem pochybností nemůže být bez dalšího jen výzva osoby, která se za účastníka řízení z určitých důvodů považuje a žádá, aby s ní správní orgán tomu odpovídajícím způsobem jednal. Pochybnosti zejména nejsou tam, kde je otázka účastenství určité osoby řešena výslovně v zákoně a není proto třeba provádět jakékoli právní hodnocení věci nad rámec prosté aplikace zákona. V případě opačném a také tehdy, kdy je pro vyhodnocení této otázky nutno provést jakékoli skutkové šetření, jde již o odstraňování nejistoty a existují tu tedy pochybnosti. Nejvyšší soud dodává, že vzhledem k zásadnímu významu určení okruhu účastníků správního řízení pro zákonnost jeho dalšího průběhu je nutno případy, kdy usnesení vydáváno nebude, vážit s obezřetností a zdrženlivě. Ve sporných případech doporučuje postupovat cestou poskytnutí větší ochrany potenciálních práv osoby, která se účastenství domáhá, tedy vydat usnesení.

Pokud stavební úřad rozhodne, že nejste účastníkem řízení, pak máte právo se proti takovému rozhodnutí odvolat k jeho nadřízenému orgánu, o tom je vás stavební úřad povinen poučit.

Stavební úřad má povinnost své rozhodnutí řádně odůvodnit, má zde přitom prostor pro správní uvážení, kdy musí zhodnotit, zda a z jakého důvodu byste právě vy neměli či měli být účastníky řízení. Stavební úřad musí současně dbát na ochranu stavebníka a stanovit okruh účastníků v souladu se zákonem tak, aby neoprávněně zahrnutí účastníci nemohli působit průtahy v řízení, čímž by stavebníkovi mohla vzniknout škoda, za kterou by stavební úřad mohl odpovídat.

Pojem sousedství a přímé dotčení

Stavební úřad nemá snadnou pozici mimo jiné také proto, že zákon sousedství nedefinuje (ani sousední pozemek nebo sousední stavby). V prvé řadě je z ustálené judikatury (např. nález Ústavního soudu publ. pod č. 96/2000 Sb.) zřejmé, že sousedním pozemkem není jen pozemek mající společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavba realizována. Sousedství je třeba chápat šířeji, neboť účinky stavby se nemusí projevovat jen bezprostředně za hranicemi stavebního pozemku.

Stavební úřad má povinnost posoudit, zda nemohou být práva osoba přímo dotčena (přímé dotčení) s přihlédnutím k velikosti stavebního pozemku a umístění stavby na něm, odstupovým vzdálenostem, rozměrům stavby, účelu jejího užívání atd. Jiný okruh účastníků bude například zahrnut při stavbě větrné elektrárny, jiný při výstavbě monofunkčního bytového domu, byť by byl obdobně impozantních rozměrů.

Přímým dotčením se rozumí zejm. dotčení stíněním, hlukem, prachem, pachem, zápachem, kouřem, vibracemi, světlem apod., tedy imise. Imisemi se obecně rozumí důsledek výkonu vlastnického práva, kterým se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům (dle ust. 1013 odst. 1 občanského zákoníku, dle kterého se vlastník musí zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky vnikají na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku). Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být ale také např. jejich dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby vzhledem k jejímu účelu.

Dle judikatury Nejvyššího správního soudu (zejm. dle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 27/2012–113) náleží mezi jednotlivé činitele ovlivňující pohodu bydlení (kvalitu prostředí) také podstatné snížení odstupové vzdálenosti mezi budovami, úbytek oblohové složky, omezení výhledu, a tedy i míra oslunění a osvětlení bytu a narušení soukromí, protože i tyto složky se na pohodě bydlení podílejí.

Stavební úřad při posuzování, zda může dojít k narušení pohody bydlení, musí současně přihlížet ke konkrétní lokalitě. V souladu s výše citovaným rozhodnutím v lokalitě s vysokou úrovní státní, příp. i mezinárodní památkové ochrany vybírají stavební úřady pouze mírnější a citlivější varianty zásahů do jejího vzhledu. Je zřejmé, že výhled z oken určité nemovitosti nemůže být v průběhu času absolutně neměnný, a nedochází-li k narušení výhledu s vysokou úrovní památkové ochrany, není rušení výhledu imisí.

Rozsah práv účastníka

Rozhodne-li stavební úřad o tom, že jste účastníkem územního řízení, máte v prvé řadě právo na základě ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona podávat námitky, a to v rozsahu, jakým je vaše právo přímo dotčeno. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě. Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí v souladu s obecně závaznými předpisy, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Pokud vás rozhodnutí stavebního úřadu neuspokojí, máte v souladu se stavebním zákonem dále právo podávat řádné a mimořádné opravné prostředky, případně se obrátit na soud, rozhodující věci správní.

Pokud ani jedna z výše naznačených cest nepovede k vytouženému cíli, pak bohužel nezbývá, než se z člověka městského stát člověkem vesnickým či lesním.

JUDr. Pavlína Uhlířová, Ph.D., advokátka

Advokát radí: Kdo je účastníkem stavebního řízení a co zmůže
Advokát radí: Kdo je účastníkem stavebního řízení a co zmůže (Zdroj: archiv JUDr. Pavlíny Uhlířové, Ph.D.)

Advokát, specializující se na mezinárodní právo soukromé a obchodní, právo stavební a správní. Poskytuje dlouhodobě právní pomoc v oblasti stavebního práva především stavebním úřadům ve všech oblastech jejich činnosti.
WEB: www.pravnizastupce.cz
E: uhlirova@pravnizastupce.cz
T: +420 731 037 288

Publikováno: 30.10.2019, Autor: 8.2.2017 5:35

ČTĚTE DÁLE

Jaké jsou možnosti zabezpečení vaší domácnosti?
Jaké jsou možnosti zabezpečení vaší domácnosti?

Dům

Zabezpečení domácnosti je stále pro mnoho majitelů tabu. Základní problém spočívá hlavně v ceně a mnohdy také ve složitosti daného řešení. Není se tak čemu divit, že mnoho rodin prostě tiše spoléhá na to, že zrovna jejich majetku si nikdo všímat nebude. Vy však neriskujte a svůj domov si chraňte, poradíme vám, jak na to.

Estetické doplňky promění nudný okap v designový kousek
Estetické doplňky promění nudný okap v designový kousek

Dům

Okap na střeše nemusí být vždy půlkulatý. Hlavně na minimalistických domech by klasický okapový systém vypadal moc okatě. Jaké jsou nové trendy?

Vůně dřeva v celém domě
Vůně dřeva v celém domě

Dům

Dřevo je velmi kvalitním stavebním materiálem už po staletí. Jako ryze přírodní surovina disponuje mnoha přívlastky. Je to materiál obnovitelný, plně recyklovatelný a při rozumném hospodaření má téměř nevyčerpatelné zdroje. Dřevostavby postupně získávají tzv. navrch a v mnoha zemích jsou velmi oblíbené.

Hledáte originální dům? Znáte domy ze dřeva?
Hledáte originální dům? Znáte domy ze dřeva?

Dům

Tzv. dřevodomy nejsou žádné sruby pro lesní muže, ale sofistikované ekologické a často provozně nízkonákladové stavby. Jejich projekty, konstrukce, technologie výroby i montáže pokročila dnes natolik, že i v tak konzervativní zemi, jako Česko ve výběru stavebních materiálů je, rok od roku roste obliba bydlení v dřevodomech.

Jak snadno udržovat pěkný trávník
Jak snadno udržovat pěkný trávník

Dům

Máte rádi krásně upravený trávník kolem vašeho domu či chaty, ale sekačka vám bohužel už dosluhuje? Plánujete nákup nového modelu? Přečtěte si pár základních pravidel, která se při výběru vhodné sekačky rozhodně neztratí.

Stojací podlahové lampy v moderním designu a stylu
Stojací podlahové lampy v moderním designu a stylu

Dům

Chcete, aby vaše interiérové lampy vystupovaly z davu, byly tak trochu jiné, originální a zajímavé, pak jste zde na správném místě. Přinášíme vám přehlídku interiérových podlahových lamp, které dokážou váš byt doslova i obrazně rozsvítit, dodají mu punc originality a nevšednosti a vzbudí zájem o váš nevšední bytový design.

Romantika, kde ji ani nečekáte
Romantika, kde ji ani nečekáte

Dům

Světelná pohoda se většinou řeší (tedy měla by) ruku v ruce s praktičností a dobrou funkcí. A přece vedle všech moderních jednoduchých svítidel pořád žijí, existují a vzbuzují zájem i ta druhá. A překvapivě sluší jednoduchým interiérům.

Trendy světla z peří, kovu či dřeva. Který materiál osloví vás?
Trendy světla z peří, kovu či dřeva. Který materiál osloví vás?

Dům

Moderní doba dovoluje téměř vše - nebojí se ohlédnout do historie a použít ověřené. Stejně tak hledá nové cesty, experimentuje, testuje nezvyklé materiály, nebo naopak zkouší tradiční věci používat neotřelým způsobem. Tak je tomu i ve světě svítidel. Pojďme se podívat, co nabízí trh.

Vadí vám hluk od sousedů? Vyřešte to pomocí akustických panelů
Vadí vám hluk od sousedů? Vyřešte to pomocí akustických panelů

Dům

Každý z nás chce mít doma klid a nestojí o to poslouchat rámus z okolí, ať už ho dělají sousedi v domě, nebo auta na ulici. Existuje několik způsobů, jak se tomuto stresu bránit. Jedním z nich je použití akustických panelů. Hlavní výhodou je, že díky nim ztlumíte nežádoucí hluk rychle, aniž byste se museli pouštět do náročných stavebních úprav.

Jak na domácí čistírnu odpadních vod? Poradíme vám, jaké máte možnosti
Jak na domácí čistírnu odpadních vod? Poradíme vám, jaké máte možnosti

Dům

Hospodaření s odpadní vodou je problém, který hýbe celou společností a musí jej řešit nejen velká města, ale majitelé malých domků. Odborník z praxe vám poradí kam s odpadní vodou, jaké úřady budete muset navštívit při zřizování ČOV i jaké jsou možnosti čistění odpadní vody.

Sluneční stráň ze severním okrajem Prahy
Sluneční stráň ze severním okrajem Prahy

Dům

Projekt Sluneční stráň je další nabídkou příměstského bydlení v koloniích novostaveb rodinných domů. Sluneční stráň je součástí katastru obce Zdiby ležící za severním okrajem Prahy. Občanská vybavenost projektu je průměrná, dostupnost do Prahy dobrá, domy jsou v cenách od 8.224.455 Kč ( 5+1 s garáží, pozemkem, DPH). Výhodou je přírodní krajina připomínající postupně zanikající středočeský venkov Vltavského údolí, nevýhodou prostředí sídliště novostaveb katalogových rodinných domů.

Chata na kolech jako alternativa bydlení pro všechny, kteří hledají spojení s přírodou
Chata na kolech jako alternativa bydlení pro všechny, kteří hledají spojení s přírodou

Dům

Mikrochatička na kolech předurčuje chvíle odpočinku a potvrzuje, že pocit volnosti a propojení s přírodou lze zažít i na malém prostoru.